Tietosuojaseloste

Viimeksi päivitetty: 15.06.2021

Hansab ylläpitää verkkokauppaa osoitteessa https://www.hansab.fi/fi/verkkokauppa ja tarjoaa asiakkailleen eri teknologisia kokonaisratkaisuja, joiden avulla he voivat tehostaa liiketoimintaansa, lisätä sen turvallisuutta, helpottaa henkilöstön päivittäistä toimintaa ja nostaa tarjoamansa asiakaskokemuksen uudelle tasolle.

Ohessa kuvataan tietoja, joita Hansab kerää palveluja tarjotessaan ja sitä miten kerättyjä tietoja suojataan ja käytetään.

Asiakas, joka vierailee Hansabin verkkosivustolla tai ostaa tuotteita verkkokaupasta Hansabin palveluja käyttäen, hyväksyy tässä selosteessa kuvatut tietosuojaperiaatteet.

1 MÄÄRITELMÄT
1.1 'Asiakas' on luonnollinen tai oikeushenkilö, joka tekee ostoksia verkkokaupassa tai tilaa muita palveluita Hansabilta. Asiakasta kutsutaan selosteessa myös rekisteröidyksi.
1.2 'Rekisterinpitäjä' tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa tekee päätöksiä henkilötietojen käsittelyn tavoitteista ja keinoista.
1.3 'Yleinen tietosuoja-asetus' (GDPR) tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston 27. huhtikuuta 2016 antamaa asetusta (EU) 2016/679 yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsiteltäessä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/ 46 / EY kumoamisesta.
1.4 'Hansab' tarkoittaa jokaista Hansab-konsernin yritystä (mukaan lukien Hansab Group OÜ, Hansab SIA, Hansab SIA, Hansab UAB, Hansab Oy, Ellore OÜ, Hansab IT Solutions OÜ). Kun termiä 'Henkilötietojen käsittely' käytetään verkkokaupan yhteydessä, käsite 'Hansab' tarkoittaa Suomen lainsäädännön mukaisesti perustettua ja toimivaa osakeyhtiö Hansabia, Y-tunnus 2625998-5, osoite Malminkaari 23A, 00700 Helsinki, Suomi.
1.5 'Henkilötiedot' tarkoittaa ketä tahansa Asiakasta tai Edustajaa koskevia tietoja.
1.6 'Käytäntö' tarkoittaa tässä tekstissä kuvattuja tietosuojakäytäntöjä.
1.7 'Käsittelyllä' tarkoitetaan henkilötietoja koskevaa automatisoitua tai ei-automatisoitua toimintoa tai toimintojen sarjaa kuten keräämistä, dokumentointia, järjestämistä, jäsentämistä, tallentamista, mukauttamista ja muokkaamista, kyselyitä, lukemista, käyttöä, lähettämistä, levittämistä tai muulla tavoin julkiseksi asettamista, yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.
1.8 'Tietojenkäsittelijä' tarkoittaa luonnollista tai oikeushenkilöä, joka käsittelee henkilötietoja Rekisterinpitäjän puolesta.
1.9 'Edustaja' tarkoittaa asiakkaan työntekijää tai edustajaa, joka käyttää Hansabin palveluita asiakkaan nimissä ja puolesta.
1.10 'Palvelut' tarkoittavat kaikkia Hansabin tarjoamia palveluita, mukaan lukien Verkkosivuston verkkokauppa.
1.11 'Verkkosivusto' on Hansabin verkkosivusto osoitteissa https://www.hansab.fi/ ja https://www.hansab.com/.

2 KÄYTÄNNÖN SOVELLETTAVUUS
Tätä käytäntöä sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn silloin kun Hansab on rekisterinpitäjä. Kaikki henkilötietojen käsittely asiakkaan nimissä ja asiakkaalta saatujen ohjeiden mukaisesti tapahtuu tietojenkäsittelysopimukseen pohjaten.

3 HENKILÖTIEDOT
Laajan palveluvalikoimansa vuoksi Hansab kerää palveluidensa kautta erityyppisiä henkilötietoja. Hansab käsittelee seuraavanlaisia henkilötietoja:
3.1 Asiakkaan toimittamat henkilötiedot palvelun käytön aikana. Asiakkaalta kysytään erilaisia henkilötietoja muun muassa silloin, kun asiakas tekee tilauksen verkkokaupassa tai ottaa yhteyttä asiakastukeen. Tiedonkeruun aikana Hansab voi esimerkiksi pyytää asiakkaan nimeä, sähköpostiosoitetta, postiosoitetta, toimitusosoitetta, matkapuhelinnumeroa ja luottokorttitietoja tai muita laskutustietoja, samoin tietoja ostetuista tuotteista tai palveluista ja niitä koskevista valituksista. Jos asiakas on oikeushenkilö, asiakas voidaan velvoittaa toimittamaan edustajiensa henkilötiedot, esimerkiksi nimi ja yhteystiedot.
3.2 Automaattisesti kerätyt henkilötiedot. Hansab voi kerätä joitakin asiakkaan / edustajan tietoja automaattisesti palvelujen tai verkkosivuston käytön aikana. Yleensä tällaiset tiedot sisältävät informaatiota laitteesta, jonka avulla verkkosivustoa tai palveluja on käytetty (esim. laitemalli, nimi tai muu tunniste sekä IP-osoite), samoin asiakkaan / edustajan mieltymyksistä verkkosivustolla tai tavasta miten asiakas / edustaja sivustoa käyttää.

4 HENKILÖTIETOJEN LÄHTEET
Hansab kerää suurimman osan asiakkaan henkilötiedoista suoraan asiakkaalta. Edustajia koskevia henkilötietoja voidaan kerätä joko suoraan edustajalta tai edustettavalta asiakkaalta. Muista lähteistä kuin rekisteröidyltä itseltään kerätyt tiedot yhdistetään suoraan rekisteröidyltä kerättyihin tietoihin ja käsitellään henkilötiedoina selosteessa kuvatun käytännön mukaisesti.

5 KÄSITTELYN TAVOITTEET
Hansabin keräämiä henkilötietoja käsitellään lainmukaisiin tai selosteessa kuvattuihin tarkoituksiin, muun muassa seuraavissa tilanteissa:
5.1 Sopimukset: jotta Hansab voisi tehdä sopimuksen asiakkaan kanssa, toimittaa tilatut tavarat ja / tai tarjota asiakkaalle palveluita, käsitellä maksun, tehdä tarjouksen korjausten ja huollon suorittamisesta ja hoitaa asiakkaan valitukset.
5.2 Analyysi: Hansab käsittelee asiakkaan henkilötietoja palvelun ja verkkosivuston hallinnoimiseksi, analysoimiseksi ja parantamiseksi.
5.3 Markkinointi: Hansab lähettää asiakkaalle soveltuvia markkinointitietoja Hansabin palveluista, kun asiakas on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa käyttöön tätä tarkoitusta varten.
5.4 Personointi: jotta Hansab voisi yksilöllistää asiakkaalle tarjottavia palveluita ja niiden sisältöä.
5.5 Viestintä: jotta Hansab voisi ottaa yhteyttä asiakkaaseen esimerkiksi asiakastuen tarjoamiseksi, palveluun liittyvien teknisten tai oikeudellisten kysymysten käsittelemiseksi tai palvelua koskevien päivitysten tai tietojen jakamiseksi.
5.6 Maksuongelmat: mikäli asiakas kieltäytyy maksamasta palvelua tai viivästyttää maksua, Hansab voi käsitellä henkilötietoja saatavien perimistä varten (mukaan lukien henkilötietojen välittäminen perintäpalvelun tarjoajalle).

Asiakkaalla ja / tai edustajalla ei ole lakisääteistä velvollisuutta toimittaa Hansabille aiemmin mainittuja henkilötietoja, mutta joidenkin tietojen kerääminen voi olla tarpeen palvelujen tarjoamiseksi Asiakkaalle. Henkilötietojen toimittamatta jättämisellä voi olla kielteisiä seurauksia, esimerkiksi Hansab ei voi tarjota palvelua.

6 AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO
Hansab ei käsittele asiakkaan / edustajan henkilötietoja automaattista päätöksentekoa tai profilointia varten.

7 KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET
Hansab käsittelee asiakkaan henkilötietoja seuraaviin oikeusperusteisiin nojaten:
7.1 Käsittely on tarpeen sopimuksen tekemiseksi tai toteuttamiseksi (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan alakohta b).
7.2 Käsittely on tarpeen Hansabin lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan alakohta c).
7.3 Käsittely on tarpeen Hansabin oikeutettujen etujen vuoksi (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan alakohta f). Hansab käsittelee henkilötietoja analyyttisiin, personointi- ja perintätarkoituksiin oikeutettujen etujensa mukaisesti.
7.4 Asiakas on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan alakohta a). Hansab käsittelee henkilötietoja markkinointitarkoituksiin asiakkaan suostumuksella.

8 HENKILÖTIETOJEN VÄLITTÄMINEN JA SIIRTO
Hansab voi välittää henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten:
8.1 oikeus- ja sääntelyviranomaisille, joille Hansab on lain mukaan velvollinen luovuttamaan asiakkaan henkilötiedot
8.2 palvelimille, jotka isännöivät Hansabin palvelimia
8.3 viestintäpalvelujen tarjoajille, jotka välittävät sähköposteja, puheluita, tekstiviestejä ja muuta kommunikaatiota Hansabin ja asiakkaan / edustajan välillä
8.4 asiakastuki- ja asiakashallintapalvelujen tarjoajille
8.5 markkinointipalvelun tarjoajalle
8.6 Hansabin sidosyrityksille eli yrityksille, joilla on suora tai välillinen määräysvalta Hansabissa
tai Hansabin suoraan tai välillisesti hallitsemille yrityksille tai yrityksille, jotka ovat suoraan tai välillisesti Hansabin emoyhtiön määräysvallassa. Määräysvallalla tarkoitetaan yli viittäkymmentä prosenttia yrityksen äänivallasta tai muuta oikeutta johtaa yhtiön talous- tai toimintapolitiikkaa tai nimittää yhtiön johto
8.7 perintäpalvelujen tarjoajille
8.8 kuriiripalvelujen tarjoajille
8.9 takuukorjauksen tarjoajille
8.10 muille Hansabin palveluihin liittyville kolmansille osapuolille (kirjanpitäjät, tilintarkastajat, asianajajat, IT-järjestelmien ja tukipalvelujen tarjoajat sekä muut ulkoistetut palveluntarjoajat).

Hansab on ryhtynyt toimiin taatakseen, että tietojen saajat suojaavat henkilötietojen luottamuksellisuuden ja turvallisuuden ja varmistavat, että henkilötietoja käsitellään yksinomaan palvelujen tarjoamiseksi ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Tällaiset kolmannet osapuolet voivat sijaita Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisissa maissa, joissa tietosuojasäännökset ovat erilaiset ja joiden osalta Euroopan komissio ei ole tehnyt päätöstä suojan riittävyydestä. Näissä maissa yksityisyydensuoja (mukaan lukien suoja tietojen väärinkäyttöä, paljastamista, muuttamista tai tuhoamista vastaan) ei välttämättä ole samalla tasolla kuin Euroopan unionissa. Jos kerättyjä henkilötietoja siirretään ETA:n ulkopuolelle, Hansab sitoutuu varmistamaan, että asianmukaiset turvatoimet toteutetaan.

9 TURVALLISUUS
Hansab toteuttaa tarvittavat oikeudelliset, organisatoriset ja tekniset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi  tietosojaa ja turvallisuutta koskevan lainsäädännön mukaisesti. Turvatoimenpiteillä suojataan henkilötietoja tahattomalta tai luvattomalta käsittelyltä, paljastamiselta tai tuhoamiselta. Hansab soveltaa seuraavia turvatoimia siirtäessään henkilötietoja kolmansille osapuolille:
9.1 Hansab varmistaa, että kyseinen kolmas osapuoli sitoutuu toteuttamaan asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaakseen henkilötietojen käsittelyn tämän selosteen ja sovellettavan lain mukaisesti
9.2 Hansab varmistaa, että (a) kolmas osapuoli sijaitsee lainkäyttöalueella, jonka Euroopan komissio katsoo takaavan riittävän henkilötietojen suojan, tai (b) henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan muita GDPR:ssä säädettyjä asianmukaisia suojatoimia

10 HENKILÖTIETOJEN EHEYS JA SÄILYTTÄMINEN
Hansab säilyttää henkilötietoja sovellettavan lain edellyttämän tai salliman ajan, mutta enintään niin kauan kuin on tarpeen sen tavoitteen saavuttamiseksi, jota varten henkilötiedot kerättiin. Hansab ryhtyy riittäviin toimiin varmistaakseen, että käsiteltävät henkilötiedot ovat luotettavia, tarkkoja ja eheitä aiottua käyttöä ja selosteessa kuvattujen tarkoitusten saavuttamista varten.

11 REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Asiakkaalla / edustajalla on seuraavat henkilötietojensa käsittelyyn liittyvät oikeudet:
11.1 Oikeus tiedotukseen: Hansab julkistaa kaiken henkilötietojen käsittelyä koskevan informaation tässä selosteessa. Voimassa oleva versio tietosuojakäytännöstä on aina saatavilla Hansabin verkkosivustolla.
11.2 Tarkistusoikeus: asiakkaalla / edustajalla on oikeus pyytää kopio kaikista Hansabin käsittelemistä henkilötiedoista.
11.3 Korjausoikeus: asiakkaalla / edustajalla on oikeus vaatia Hansabilta korjausta henkilötietoihinsa, mikäli tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia.
11.4 Poisto-oikeus: asiakkaalla / edustajalla on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista, paitsi jos Hansab on velvollinen jatkamaan henkilötietojen käsittelyä lain tai asiakkaan ja Hansabin välisen sopimuksen perusteella tai jos Hansabilla on muita oikeudellisia perusteita henkilötietojen käsittelyyn.
11.5 Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista: asiakkaalla / edustajalla on oikeus pyytää Hansabia rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä, jos tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia tai jos hänen henkilötietojaan käsitellään laittomasti.
11.6 Tiedonsiirto-oikeus: asiakkaalla / edustajalla on oikeus pyytää Hansabia siirtämään asiakkaalle / edustajalle tai, jos se on teknisesti mahdollista, kolmannelle osapuolelle henkilötiedot, jotka asiakas / edustaja on toimittanut Hansabille ja joita Hansab käsittelee joko suostumuksella tai asiakkaan ja Hansabin välisen sopimuksen perusteella.
11.7 Vastustamisoikeus: asiakkaalla / edustajalla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tiettyyn käyttötarkoitukseen, jos hän kokee, ettei Hansabilla ole oikeudellista perustaa henkilötietojen käsittelylle.
11.8 Oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn: asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta käsittelyn laillisuuteen ennen sen peruuttamista.
11.9 Valitusoikeus: asiakkaalla / edustajalla on oikeus tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä. Oikeuden käyttämiseksi asiakkaan / edustajan on toimitettava Hansabille kirjallinen pyyntö (Hansabin yhteystiedot on annettu kohdassa 13). Hansabilla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä pyyntöä ilmoittamalla hylkäyksen syy. Yleisen tietosuoja-asetuksen 12 artiklan 3 kohdan mukaan Hansabin on vastattava pyyntöön kuukauden kuluessa. Hansab tekee kuitenkin parhaansa vastatakseen kaikkiin pyyntöihin viikon kuluessa.

12 OIKEUS MUUTTAA TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÄ
Hansabilla on oikeus yksipuolisesti muuttaa tietosuojakäytäntöään milloin tahansa. Jos käytäntöä muutetaan, Hansab ilmoittaa asiakkaalle / edustajalle ehdoista sähköpostitse.

13 YHTEYSTIEDOT
Jos asiakkaalla / edustajalla on kysyttävää selosteessa kuvatusta käytännöstä tai henkilötietojen käsittelystä, hän voi lähettää pyynnön, kyselyn tai valituksen Hansabille sähköpostitse osoitteeseen hansab@hansab.fi. Jos asiakkaalla / edustajalla haluaa valittaa henkilötietojensa käsittelystä, asiakas / edustaja voi tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle.